RESMİ KURUMLAR
GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

Daire Başkanlığımızın görevleri 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında kanunun 21. maddesi ve Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevlerinin sayıldığı 22. maddesinde sayılmıştır.

Madde 21'de;

• Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
• Bakanlığın mali işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek,
• Temizlik, aydınlatma, ısıtma (…) ve taşıma hizmetlerini yapmak,
• Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
• Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,
• Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
• Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
• Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
• Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek
• İlgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Talimat ile "Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi"ne göre, Bakanlığın topyekün savunma sivil hizmetleriyle ilgili olarak plan ve diğer çalışmaları yaparak uygulama, kontrol ve koordinesini sağlamak.
• 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile, bu kanuna bağlı olarak çıkartılan 90/500 sayılı Tüzük hükümlerine göre, seferberlik ve savaş haline yönelik hizmetlerin barış döneminden itibaren planlanmasını sağlamak, Bakanlık Seferberlik ve Savaş Hali Genel Planını hazırlayarak güncelliğini korumak.
• Sefer görev emirli personelin erteleme işlemlerini ve erteleme kaldırma işlemlerini takip etmek ve buna ilişkin gerekli işlemleri yapmak.
• 96/8716 Sayılı Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile Adalet Bakanlığı Kriz Merkezi Yönergesi doğrultusunda; Bakanlık Kriz Merkezinin işleyişini sağlayarak, Milli Kriz Tatbikatları ve Alarm Seminerlerinde ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonunu sağlamak.
• 7126 sayılı Sivil Müdaafa Kanununa ve ilgili tüzüklere göre Bakanlığa ait sivil savunma planlarını hazırlamak.
• Bakanlık hizmet binalarının iç ve dış kontrolü ile güvenliğini sağlamak.
• Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.
• Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevlerinin sayıldığı 22. maddenin b fıkrasında da;

"Bakanlığa ait bina ve tesislerin yapım, onarım ve kira işlerine ilişkin program ve projeleri hazırlamak, takip etmek, bunların bakım ve küçük onarımlarını yapmak veya yaptırmak" şeklinde belirtilen görev Teknik İşler Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülmektedir.

İMİD-İNTRANET
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. [Webmaster KORUYUCU GÜVENLİK (koruyucuguvenlik@adalet.gov.tr)] →WebPortal←